2023
2022
2021
2020
2019

KHIMIA 2023

Tour around the exhibition

Meeting

Exposition

Business program

KHIMIA 2022

VIP

Exposition

Business program

KHIMIA 2021

Exposition

Event program

KHIMIA 2020

Opening ceremony

Exposition

KHIMIA 2019

Opening ceremony

Tour around the exhibition

Exposition

Event program 16.09.19

Event program 17.09.19

Event program 18.09.19

Event program 19.09.19

KHIMIA 2018

Opening ceremony

Exposition

Event program

KHIMIA 2017

Opening ceremony

Exposition. 1

Exposition. 2

Event program